کراتین مو ریچی

کراتینه مو ریچی richee


ویژگی کراتین ریچی:
صافی و احیا باای 90 درصد
ماندگاری طولانی
گاز و غبار در حد استاندارد