کراتین ریچی پلستیک

کراتینه ریچی بیو پلاستیکا Bioplastic


ویژگی کراتین ریچی:
دارای صافی ۹۰٪
درای احیا ۷۰٪
با تکنولوژی نانو
بو و گاز بسیار کم
شامو قبل 1000 میل
مواد اصلی 1000 میل