صاف کننده مو زیروو

صاف کننده مو رباندینگ زیروو


ویژگی صاف کننده دایمی مو زیروو:
فروش پک یا میلی
صافی دایمی یا رباندینگ ژاپنی
مخصوص موهای زبیعی ببا رنگ شده سالم
1000 میل مواد اصلی و 1000 میل مواد تثبیت کننده
ساخت برزیل